O nas

Zespół
Misja
Historia
Partnerzy

Władze Stowarzyszenia MAYDAY

Prezes zarządu – ŁUKASZ CIOCHOŃ
Koordynator Zespołu ds. Administracyjnych
Wiceprezes zarządu – WOJCIECH NITKA
Koordynator Zespołu ds. Merytorycznych
Wiceprezes zarządu – BARBARA BUDZOWSKA
Koordynator Zespołu ds. PO PŻ FEAD
Sekretarz – LESZEK BODEK
Koordynator Zespołu ds. Magazynu i Zaopatrzenia
Skarbnik – DOMINIKA ŁUKASIK
Koordynator Zespołu ds. Księgowości
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący – PATRYK DONDZIAK
Członek – AGNIESZKA KUPIEC PATYNA
Członek – PAULINA PIWOWAR

Misja Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:
1) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) działalności charytatywna; 4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych; 6) ochrona i promocji zdrowia; 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11) przeciwdziałanie oraz zwalczanie niedożywienia; 12) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 13) wypoczynek dzieci i młodzieży; 14) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 15) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 16) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 17) turystyka i krajoznawstwo; 18) porządek i bezpieczeństwo publiczne; 19) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 20) ratownictwo i ochrona ludności; 21) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 22) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 23) promocja i organizacja wolontariatu; 24) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 25) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 26) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym, w pkt 1—25.;

Historia Stowarzyszenia

Pomysł utworzenia punktu pomocy osobom potrzebującym powstał na początku 2008 roku. Do utworzenia takiego miejsca natchnęła nas prosta, ale jakże wzruszająca rozmowa dwóch kobiet: „Mam 700zł renty, na lekarstwa wydałam 250zł, a gdzie opłaty, nie mówiąc już o wyżywieniu”. Poruszeni trudną sytuacją w/w kobiety zabraliśmy się do pracy. Na początku musieliśmy znaleźć miejsce na biuro wraz z magazynem. Pomógł nam w tym ks. Mirosław Kozina, który skontaktował nas ze swoim proboszczem ks. Andrzejem Burkiem – duszpasterzem Parafii Matki Bożej Różańcowej Kraków Piaski Nowe. Ksiądz Andrzej z wielkim entuzjazmem przyjął nasz pomysł, udostępniając potrzebne pomieszczenia do rozpoczęcia działalności charytatywnej. Następnie złożyliśmy dokumenty celem nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności w Krakowie Koordynatorem Programu Pomocowego PEAD na terenie Małopolski. Poszerzając pole swojej działalności, udostępniliśmy parafianom kontakt ze środowiskiem kultury poprzez okazyjne seanse filmowe. Wybiegając myślami ku przyszłości, pragniemy z jeszcze większym zaangażowaniem kontynuować piękne dzieło niesienia pomocy innym.

Współpracujemy z:

Bank Żywności w Krakowie Przejdź do strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie filie F8 i F3 Przejdź do strony
Klub Integracji Społecznej Przejdź do strony